Oer de Styx bist útsyld yn in sloep fol slangen,
Mei dyn siel as seil yn in sniejacht fan kom-sa.
Sawol it libben as de dea jouwe sa har sangen

Styx

En wer op ’e flecht foar de lekkende kraan
Fan it fertriet, mei in toarst yn ’e hals
Fan eat dat nea te ferslaan wêze sil …

It Wikeler Hop

It is slim simmer,
En de sinne winkt dizze middei mei it ljocht dat earst
Op de griene harpen fan ’e heuvels syn grûntoan fynt.

De blauwe Hauk fan Wales

Tsjêbbe Hettinga wie in Frysk dichter en oersetter. Hy waard benammen ferneamd troch de foardracht fan syn poëzij en waard sjoen as ien fan de meast byldbepalende Fryske dichters.

lês de biografyske skets ›

Zomergasten Fragment David van Reybrouck

De blauwe hauk van Wales Voordracht

Skeylja Oerol festival 2012

Fryslân DOK Documentaire

‘Tsjêbbe Hettinga is een van de grootste dichters van de Lage Landen. Zijn lyriek is een windhoos, een onstuimig lied vol liefde, landschap en hunkering.’

David Van Reybrouck