Fia luisterrijk binne alle troch Tsjêbbe Hettinga mei eigen lûd yn it Frysk foardroegen gedichten te beharkjen en te krijen as mp3.

‘Tsjêbbe Hettinga is een van de grootste dichters van de Lage Landen. Zijn lyriek is een windhoos, een onstuimig lied vol liefde, landschap en hunkering.’

David Van Reybrouck