Fia luisterrijk binne alle troch Tsjêbbe Hettinga mei eigen lûd yn it Frysk foardroegen gedichten te beharkjen en te krijen as mp3.

‘De zangen van Hettinga zijn meeslepend, als muziek, ritmisch – om niet te zeggen: golvend. Wie Hettinga zijn gedichten hoort voordragen hoort meteen hoe lichamelijk deze poëzie is.’

Guus Middag – NRC