Fan 1973 ôf ferskynden mear as 40 útjeftes en dichtbondels. Hjirnei in oersjoch fan it eigen wurk.

Yn dit lân. Eigen behear, 1973

Loft- Lân- & Séfersen (tegearre mei Jelle Kaspersma, ûnder pseudonym Kasper Jellema en Hette Tsjêbbinga). Eigen behear, 1974

Fan lân loft en leafde. Koperative Utjowerij, Ljouwert, 1975

Tusken de bidriuwen troch is âlderdom. Koperative Utjowerij, Boalsert, 1981

Under seefûgels De kust. Frysk en Frij, Ljouwert, 1992, twadde printing 1995

8 Gedichte / Gedichten (oersettingen yn it Dútske troch Babs Gezelle Meerburg en Ronald Noppers). Frysk en Frij, Ljouwert, 1993

Vreemde kusten / Frjemde kusten (Nederlânske oersetting Tsjêbbe Hettinga en Benno Barnard; mei de cd ‘De foardrachten’). Utjouwerij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995

Fryslân! De wrâld! Friesland! Die Welt! (oersettingen yn it Dútsk troch Ard Posthuma, Babs Gezelle Meerburg en Ronald Noppers, ek mei wurk fan Obe Postma). Attempto Verlag, Tübingen, 1998

Strange shores / Frjemde kusten (Ingelske oersetting troch door James Brockway yn gearwurking mei de auteur). Frysk en Frij, Ljouwert, 1999

It doarp Always Ready (cd mei teksten yn tekstboekje; Nederlânske oersetting: Benno Barnard en Tsjêbbe Hettinga, Ingelske oersetting: Susan Massotty). Utjouwerij Montaigne, Gasselternijeveenschemond, 2000

Fan oer see en fierder. Utjouwerij Montaigne, Gasselternijeveenschemond, 2000

Platina de zee (twatalige edysje fan de bondel út 2000 mei oersettingen troch Tsjêbbe Hettinga en Benno Barnard en byhearrende cd). Utjouwerij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2003

Oan ’e Brek in dei / Een dag aan de Brekken. (cd mei teksten yn tekstboekje; muzyk troch the Doarmers). Stichting Brij Blues, Warkum, 2003

Berichte aus Czernowitz / 2 gedichten [en] De dowen fan Sadako (cd mei lietesyklus fan Ebo Reitsma en gedichten en ferhaal fan Tsjêbbe Hettinga), Stichting Nijefurd Concerten, Warkum, 2004

Het Licht van de Zee (dvd mei vpro-dokumintêre fan Pieter Verhoeff Yn dat sykjen sûnder finen út 2006, ûndertitele yn Nederlânsk, Spaansk, Frânsk, Ingelsk; alle Fryske foardrachten fan Platina de zee troch Hettinga yn audio; op skerm alle teksten fan Fan oer see en fierder yn it Frysk, Nederlânsk en Ingelsk; tekstboekje mei oersettingen yn it Nederlânsk). Friese Pers Boekerij, Ljouwert, 2007

La Luz del Mar (dvd as hjirboppe, ynlayboekje no mei Spaanske oersettingen troch Diego J. Puls). Friese Pers Boekerij, Ljouwert, 2007

De leginde fan it ljocht (twatalige útjefte, oersetting Benno Barnard en Tsjêbbe Hettinga). Frysk Festival, Ljouwert, 2008

Andries Deinum, Fryslân revisited (foto’s Andries Deinum; syklus ‘Twa kontininten’ Tsjêbbe Hettinga yn Frysk en Ingelsk; tekst: Geart de Vries, Brooke Jacobson; oersettingen: Susan Massotty en Abe de Vries). Friese Pers Boekerij, Ljouwert, 2008

De mer et d’au-delà (Frânske oersetting fan Fan oer see en fierder troch Kim Andringa). L’oreille du loup, Parys, 2008

Equinox. Friese Pers Boekerij, Ljouwert, 2009

Aan schor en Stad Niks voorbij / Oan leech en Stêd Niks foarby (bondel by nasjonale gedichtedei; oersetting troch Benno Barnard en Tsjêbbe Hettinga). Friese Pers Boekerij, Ljouwert, 2010

Evening / Equinox (twatalige útjefte fan Equinox mei oersettingen troch Benno Barnard en David Van Reybrouck yn gearwurking mei de auteur). Bornmeer, De Gordyk, 2012

Evening / Equinox (cd mei foardrachten). Bornmeer, De Gordyk, 2012

La Luz del Mar seguido de Santa María del Mar. Poemas (Spaanske oersetting fan Fan oer see en fierder en it gedicht ‘Santa Maria del Mar’ troch Diego Puls). Paso de Barca, Barselona, 2012

It faderpaard / Het vaderpaard en andere gedichten (werútjefte fan Vreemde kusten / Frjemde kusten). Bornmeer, De Gordyk, 2014

Het vaderpaard / It faderpaard. Alle gedichten (oersettingen foar de helte troch Benno Barnard en Tsjêbbe Hettinga en foar de helte troch Benno Barnard yn gearwurking mei Tsead Bruinja en Teake Oppewal). De Bezige Bij, Amsterdam 2017

Hettinga’s eerste vier bundels (1973-1981) werden uitgegeven met illustraties en soms ook in handgeschreven tekst. De pdf’en van die bundels zijn in te zien op de website sirkwy.frl.

‘Het weidse landschap, de wind, de zee en de wolken krijgen stem op een manier die sinds Een winter aan zee van Adriaan Roland Holst in ons land niet meer was vernomen.’

Piet Gerbrandy – De Volkskrant